Holy Trinity Bosham_WW1 
Back Holy Trinity Bosham_WW1

Date: 1914-1918
Location: Holy Trinity Church, Bosham
Country: United Kingdom
Notes: Sgt Percy Gardner, RMLI, PO/15628